045 851 68 76 ma t/m vr 09:00 - 18:00 uur
8, 8
uit 1070 beoordelingen

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

wozbezwaar.biz heeft ten doel het verlenen van rechtsbijstand en juridische adviezen, het verrichten van taxaties en werkzaamheden inzake de Wet waardering onroerende zaken, lokale heffingen, basisregistraties en overige taxaties van onroerende zaken in de breedste zin van het woord, op grond van welke titel dan ook.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zullen uitdrukkelijk van toepassing zijn op opdrachten, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers/ cliënten, behoudens indien en voor zover wozbezwaar.biz met een opdrachtgever/cliënt schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomt.
2.2 De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.
2.3 Door de opdrachtgever/cliënt ingeroepen algemene voorwaarden worden door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij wozbezwaar.biz deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft geaccepteerd.

Artikel 3 Aansprakelijkheid en reclame

3.1 Iedere aansprakelijkheid verband houdende met de uitvoering van een opdracht van opdrachtgever/cliënt, voor schade ten gevolge van een handelen en/of nalaten van werknemers van wozbezwaar.biz, is beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan het in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte honorarium. Bij opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van wozbezwaar.biz geldt deze beperking uiteraard niet.
3.2 wozbezwaar.biz is niet aan aansprakelijk voor het niet of niet tijdig indienen van een bezwaarschrift als gevolg van fouten door postinstanties.
3.3 De opdrachtgever/cliënt vrijwaart wozbezwaar.biz tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van schade als bedoeld in het eerste lid.
3.4 Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dient, op straffe van verval van alle aanspraken, binnen 30 dagen na de eerste mogelijkheid tot kennisneming van het gebrek schriftelijk aan wozbezwaar.biz te worden medegedeeld. Reclames schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever/cliënt niet op.

Artikel 4 Opdrachten

4.1 Een opdracht wordt eerst geacht door wozbezwaar.biz te zijn aanvaard na schriftelijke bevestiging, dan wel, bij ontbreken daarvan, nadat wozbezwaar.biz met de opgedragen werkzaamheden een feitelijke aanvang is gemaakt.
4.2 Iedere opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en te zijn aanvaard door wozbezwaar.biz.
4.3 Bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt/opdrachtgever is wozbezwaar.biz gerechtigd om derden in te schakelen. Hierover zal tevoren zoveel mogelijk met opdrachtgever/cliënt worden overlegd. Iedere eigen aansprakelijkheid van wozbezwaar.biz voor een tekortkoming van ingeschakelde derden is uitgesloten. Voor zover derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten beperken, is wozbezwaar.biz gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens zijn opdrachtgevers te aanvaarden.
4.4 wozbezwaar.biz is te allen tijde bevoegd om een opdracht te weigeren of tussentijds terug te geven aan haar opdrachtgever/cliënt.
4.5 Opdrachtgever dient alle relevante bescheiden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 2 werkdagen voor het verstrijken van de termijn, aan wozbezwaar.biz te doen toekomen.
4.5a Indien de voornoemde bescheiden op een later tijdstip dan de in artikel 4.5 genoemde termijn worden overlegd, behoudt wozbezwaar.biz zich het recht voor zonder opgaaf van reden uw dossier niet in behandeling te nemen. Voor de eventueel te lijden schade voortvloeiende uit een niet tijdig ingediend bezwaar- en/of beroepschrift is wozbezwaar.biz niet aansprakelijk.

Artikel 5. Gegevensverstrekking

5.1 De opdrachtgever/cliënt draagt er zorg voor dat alle benodigdheden, waarvan wozbezwaar.biz aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan wozbezwaar.biz worden verstrekt. Indien de benodigdheden voor de uitvoering van de overeenkomst niet tijdig aan wozbezwaar.biz zijn verstrekt, heeft wozbezwaar.biz het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
5.2 wozbezwaar.biz is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat wozbezwaar.biz is uitgegaan van door de opdrachtgever/cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor wozbezwaar.biz kenbaar hoorde te zijn

Artikel 6 Intellectuele eigendom

Verstrekte opdrachten worden door wozbezwaar.biz uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de cliënt/opdrachtgever. Derden kunnen aan de wijze waarop aan die door de cliënt/opdrachtgever verstrekte opdracht al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen en de cliënt/opdrachtgever vrijwaart wozbezwaar.biz tegen aanspraken van derden dienaangaande.
wozbezwaar.biz behoudt alle rechten van intellectuele eigendom. Cliënt/opdrachtgever is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van wozbezwaar.biz, niet gerechtigd tot het vermenigvuldigen, openbaar maken of ter kennis brengen van rapporten, presentaties, adviezen, materialen, teksten enz. welke cliënt/opdrachtgever als gevolg van de opdracht van wozbezwaar.biz heeft ontvangen. Cliënt/opdrachtgever vrijwaart wozbezwaar.biz van alle aanspraken van derden indien cliënt/opdrachtgever dit verbod overtreedt.

Artikel 7 No Cure No Pay / Gratis

7.1 Opdrachtgever/cliënt en wozbezwaar.biz kunnen overeenkomen dat de opdracht wordt verricht op basis van no cure no pay. Dit wordt bevestigd in de opdrachtbevestiging.
7.2 De vergoeding bedraagt maximaal het bedrag aan proceskostenvergoeding dat aan cliënt/opdrachtgever toekomt uit hoofde van de uit te voeren opdracht.
7.3 Opdrachtgever/cliënt verplicht zich om het bedrag voor de vergoeding van de kosten dat door een overheidsorgaan is overgemaakt op zijn/haar bankrekening in het kader van door wozbezwaar.biz in opdracht van opdrachtgever/cliënt verrichte werkzaamheden binnen twee weken na ontvangst te storten op een door wozbezwaar.biz aangewezen bankrekening.
7.4 Indien een opdracht door wozbezwaar.biz wordt uitgevoerd op basis van no cure no pay, worden door opdrachtgever/cliënt zonder voorafgaande uitdrukkelijke instemming van wozbezwaar.biz, geen beslissingen genomen dan wel mededelingen gedaan betreffende ingestelde bezwaar/beroepsprocedures bij een overheidsorgaan, welke van invloed kunnen zijn op de uitkomst van de ingestelde procedures inzake het treffen van schikkingen of intrekken van ingestelde procedures.
7.5 wozbezwaar.biz is te allen tijde gerechtigd om (gerechtelijke) procedures op te starten ten behoeve van het verkrijgen van een proceskostenvergoeding uit hoofde van de uit te voeren opdracht. Opdrachtgever/cliënt verplicht zich ertoe hieraan medewerking te verlenen.
7.6 Indien wozbezwaar.biz schade lijdt ten gevolge van handelingen van opdrachtgever/cliënt in strijd met het bepaalde in de voorgaande leden, vervalt hetgeen is overeengekomen op basis van no cure no pay.
7.7 Indien de gemeente een vergoeding betaalt aan opdrachtgever op grond van de Wet Dwangsom welke voortvloeit uit een actie van wozbezwaar.biz, komen de gelden die uit die dwangsom(men) voortvloeien ten gunste van wozbezwaar.biz.
7.8 Indien opdrachtgever zijn opdracht in wil trekken nadat de procedure bij een gemeente is gestart worden de gemaakte kosten in rekening gebracht bij opdrachtgever. De vergoeding bedraagt het bedrag aan proceskosten vergoeding wat wettelijk is vastgelegd bij een gegrond verklaring van een ingediend bezwaarschrift. Voor 2015 zijn deze wettelijke kosten vastgesteld op € 245,- inclusief BTW.

Artikel 8 Geheimhouding8.1

wozbezwaar.biz is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die aan wozbezwaar.biz gedurende de werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht als vertrouwelijk is toevertrouwd of ter kennis is gekomen of waarvan wozbezwaar.biz het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs behoort te begrijpen.

8.2 wozbezwaar.biz behoudt het recht voor de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9 Rechtskeuze

Op de rechtsverhouding tussen de wozbezwaar.biz en opdrachtgever zal Nederlands recht van toepassing zijn. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.